Vogeltaal

Hieronder staan alle geluiden van de vogels die besproken worden in hoofdstuk 3 en ook de geheugensteuntjes van Nico de Haan. De indeling is hetzelfde als in het boek.

Bekijk ook de vogels uit hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 en alle vogels op alfabetische volgorde.

VIRTUOZE IMITATORS | VIRTUOZE ZANGERS | HERHAALZANGERS IN DE TUIN EN IN HET PARK | HERHAALZANGERS IN NATUURGEBIEDEN | BRABBELENDE ZANGERS | KRASSENDE ZANGERS | EIGENNAAMZANGERS- EN ROEPERS | KLEINE ROEPERS IN DE TUIN EN HET PARK | KLEINE ROEPERS IN NATUURGEBIEDEN | GROTE ROEPERS | HEEL GROTE ROEPERS | NACHTELIJKE ROEPERS | SLIKROEPERS – KLEIN | SLIKROEPERS – GROOT | ZELDZAME ROEPERS | KABAALMAKERS IN DE STAD, HET PARK EN OP HET PLATTELAND | KABAALMAKERS IN NATUURGEBIEDEN | ZWEMMENDE KWAKERS, FLUITERS EN KNARSERS | DRUMMENDE, LACHENDE, RATELENDE, KNORRENDE EN BLATENDE VOGELS

VIRTUOZE IMITATORS

Zanglijster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Merel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Spreeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Spotvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bosrietzanger: vogelgeluid | geheugensteuntje

VIRTUOZE ZANGERS

Nachtegaal: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwartkop: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roodborst: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tuinfluiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Gekraagde roodstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Blauwborst: vogelgeluid | geheugensteuntje
Veldleeuwerik: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomleeuwerik: vogelgeluid | geheugensteuntje

HERHAALZANGERS IN DE TUIN EN IN HET PARK

Vink: vogelgeluid | geheugensteuntje
Winterkoning: vogelgeluid | geheugensteuntje
Fitis: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tjiftjaf: vogelgeluid | geheugensteuntje
Koolmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Pimpelmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Heggenmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boomkruiper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bonte vliegenvanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Braamsluiper: vogelgeluid | geheugensteuntje

HERHAALZANGERS IN NATUURGEBIEDEN

Rietgors: vogelgeluid | geheugensteuntje
Geelgors: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote lijster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grasmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Graspieper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boompieper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Fluiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Paapje: vogelgeluid | geheugensteuntje

BRABBELENDE ZANGERS

Putter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Boerenzwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Huiszwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Oeverzwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kneu: vogelgeluid | geheugensteuntje
Sijs: vogelgeluid | geheugensteuntje
Staartmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Goudhaan: vogelgeluid | geheugensteuntje
Vuurgoudhaan: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine barmsijs: vogelgeluid | geheugensteuntje
Europese kanarie: vogelgeluid | geheugensteuntje

KRASSENDE ZANGERS

Rietzanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte roodstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roodborsttapuit: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tapuit: vogelgeluid | geheugensteuntje

EIGENNAAMZANGERS- EN ROEPERS

Koekoek: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote karekiet: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine karekiet: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tjiftjaf: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grutto: vogelgeluid | geheugensteuntje
Wulp: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kievit: vogelgeluid | geheugensteuntje
Rotgans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kluut: vogelgeluid | geheugensteuntje
Keep: vogelgeluid | geheugensteuntje
Cetti’s zanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kwartelkoning: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kwak: vogelgeluid | geheugensteuntje
Hop: vogelgeluid | geheugensteuntje

KLEINE ROEPERS IN DE TUIN EN HET PARK

Groenling: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kramsvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote bonte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Huismus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Ringmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Keep: vogelgeluid | geheugensteuntje
Appelvink: vogelgeluid | geheugensteuntje
Goudvink: vogelgeluid | geheugensteuntje
Witte kwikstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grauwe vliegenvanger: vogelgeluid | geheugensteuntje

KLEINE ROEPERS IN NATUURGEBIEDEN

Zwarte stern: vogelgeluid | geheugensteuntje
IJsvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Dodaars: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kruisbek: vogelgeluid | geheugensteuntje
Baardman: vogelgeluid | geheugensteuntje
Glanskop: vogelgeluid | geheugensteuntje
Matkop: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte mees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kuifmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine bonte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote gele kwikstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Gele kwikstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje

GROTE ROEPERS

Fazant: vogelgeluid | geheugensteuntje
Houtduif: vogelgeluid | geheugensteuntje
Turkse tortel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Holenduif: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zomertortel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Torenvalk: vogelgeluid | geheugensteuntje
Havik: vogelgeluid | geheugensteuntje
Sperwer: vogelgeluid | geheugensteuntje
Slechtvalk: vogelgeluid | geheugensteuntje
Raaf: vogelgeluid | geheugensteuntje
Wielewaal: vogelgeluid | geheugensteuntje
Patrijs: vogelgeluid | geheugensteuntje
Korhoen: vogelgeluid | geheugensteuntje

HEEL GROTE ROEPERS

Blauwe reiger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote mantelmeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kraanvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Jonge lepelaar: vogelgeluid | geheugensteuntje
Knobbelzwaan: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine zwaan: vogelgeluid | geheugensteuntje
Wilde zwaan: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grauwe gans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kolgans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Brandgans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Rotgans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Nijlgans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote Canadese gans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Rietgans: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine rietgans: vogelgeluid | geheugensteuntje

NACHTELIJKE ROEPERS

Bosuil: vogelgeluid | geheugensteuntje
Ransuil: vogelgeluid | geheugensteuntje
Steenuil: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kerkuil: vogelgeluid | geheugensteuntje
Velduil: vogelgeluid | geheugensteuntje
Oehoe: vogelgeluid | geheugensteuntje
Koperwiek: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roerdomp: vogelgeluid | geheugensteuntje
Waterral: vogelgeluid | geheugensteuntje
Porseleinhoen: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kwartelkoning: vogelgeluid | geheugensteuntje

SLIKROEPERS – KLEIN

Oeverloper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Steenloper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bontbekplevier: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bonte strandloper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Drieteenstrandloper: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kanoet: vogelgeluid | geheugensteuntje
Witgat: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine plevier: vogelgeluid | geheugensteuntje
Strandplevier: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bosruiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grote stern: vogelgeluid | geheugensteuntje
Visdief: vogelgeluid | geheugensteuntje
Noordse stern: vogelgeluid | geheugensteuntje
Dwergstern: vogelgeluid | geheugensteuntje

SLIKROEPERS – GROOT

Tureluur: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kluut: vogelgeluid | geheugensteuntje
Scholekster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Wulp: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte ruiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Groenpootruiter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zilverplevier: vogelgeluid | geheugensteuntje
Goudplevier: vogelgeluid | geheugensteuntje
Regenwulp: vogelgeluid | geheugensteuntje

ZELDZAME ROEPERS

Cetti’s zanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Draaihals: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roodmus: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kwartel: vogelgeluid | geheugensteuntje
Buidelmees: vogelgeluid | geheugensteuntje
Grauwe gors: vogelgeluid | geheugensteuntje
Graszanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Sneeuwgors: vogelgeluid | geheugensteuntje
Frater: vogelgeluid | geheugensteuntje
Strandleeuwerik: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bijeneter: vogelgeluid | geheugensteuntje
Woudaap: vogelgeluid | geheugensteuntje
Steltkluut: vogelgeluid | geheugensteuntje
Pestvogel: vogelgeluid | geheugensteuntje

KABAALMAKERS IN DE STAD, HET PARK EN OP HET PLATTELAND

Boomklever: vogelgeluid | geheugensteuntje
Meerkoet: vogelgeluid | geheugensteuntje
Ekster: vogelgeluid | geheugensteuntje
Gaai: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kauw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte kraai: vogelgeluid | geheugensteuntje
Roek: vogelgeluid | geheugensteuntje
Gierzwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Halsbandparkiet: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kokmeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Stormmeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zilvermeeuw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Ooievaar: vogelgeluid | geheugensteuntje
Fuut: vogelgeluid | geheugensteuntje
Groene specht: vogelgeluid | geheugensteuntje

KABAALMAKERS IN NATUURGEBIEDEN

Blauwe reiger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Purperreiger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Aalscholver: vogelgeluid | geheugensteuntje
Torenvalk: vogelgeluid | geheugensteuntje
Buizerd: vogelgeluid | geheugensteuntje
Raaf: vogelgeluid | geheugensteuntje

ZWEMMENDE KWAKERS, FLUITERS EN KNARSERS

Wilde eend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Smient: vogelgeluid | geheugensteuntje
Bergeend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Eider: vogelgeluid | geheugensteuntje
Casarca: vogelgeluid | geheugensteuntje
Pijlstaart: vogelgeluid | geheugensteuntje
Slobeend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Wintertaling: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zomertaling: vogelgeluid | geheugensteuntje
Krakeend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kuifeend: vogelgeluid | geheugensteuntje
Tafeleend: vogelgeluid | geheugensteuntje

DRUMMENDE, LACHENDE, RATELENDE, KNORRENDE EN BLATENDE VOGELS

Grote bonte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Kleine bonte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Middelste bonte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Groene specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Zwarte specht: vogelgeluid | geheugensteuntje
Lachstern: vogelgeluid | geheugensteuntje
Snor: vogelgeluid | geheugensteuntje
Sprinkhaanzanger: vogelgeluid | geheugensteuntje
Houtsnip: vogelgeluid | geheugensteuntje
Nachtzwaluw: vogelgeluid | geheugensteuntje
Watersnip: vogelgeluid | geheugensteuntje

Op deze pagina vind je alle geluiden van de vogels die besproken worden in het boek ‘De virtuoze vogelzanggids’ van Nico de Haan. Hij is ook de auteur van ‘De gewiekste vogelgids’ en met dat boek leer je aan de hand van een uniek systeem vogels kijken. Via een indeling op kleur, gedrag, vorm en leefgebied wordt het heel gemakkelijk om de juiste naam bij de juiste vogel te vinden. De ideale vogelgids voor (beginnende) vogelaars!